I’r Byw // Llŷr Alun Jones // Galeri, Caernarfon // GISDA

I’r Byw // Llŷr Alun Jones // Galeri, Caernarfon // GISDA

Mewn chwe awr, heb gynllun, mae ‘na bosibiliadau. Cwpwrdd bach a dau ddrws oedd i’w ddefnyddio fel canfas ar gyfer syniadau’r grŵp a’r artist. Pobl ifanc lleol sy’n cael eu cefnogi gan elusen GISDA i ddod dros amgylchiadau heriol ac i fyw’n annibynnol oedd aelodau’r grŵp, yn cydweithio efo’r artist Llŷr Alun Jones a minnau. Mae’n anodd weithiau mewn sesiynau grŵp i gychwyn a chael pobol i wneud y marc cynta’, felly dyma’r artist Llŷr Alun yn cymryd bwyell a chwalu’r pren llyfn efo un swing nerthol. Dyma ddinistrio i greu. In six hours, without a plan, there are possibilities. A small two-door cupboard was the canvas to be used for the group and artist’s ideas. Group members were local young people being supported by the GISDA charity to overcome challenging circumstances and to live independent lives. It’s sometimes difficult in group sessions to begin and to get people to make their first mark, so Llŷr Alun, the artist, took hold of an axe and shattered the smooth wood with one mighty swing. This was destruction to create. Yn organig rywsut dyma’r grŵp yn dechrau cymryd rhan, ac ar ôl y chwalu, dyma ail-adeiladu fel cadair. Daeth hyn yn eitha naturiol a’r siap yn awgrymu cadair uchel i blentyn. O drafod gwleidyddiaeth, anghyfiawnderau’r byd ac abswrdiaeth brenhiniaeth o unrhyw fath yn 2018 penderfynodd y grŵp a’r artist y byddai’r gadair yn gwneud gorsedd iawn i’r darpar frenin, y Tywysog Siôr. Organically somehow the group started to take part, and after the shattering started the reconstruction as a chair. This came quite naturally with the shape suggesting a child’s highchair....