Mewnosodiadau | Installations

Teithiau ac arddangosfeydd | Tours and exhibitions

Celf | Art

Dwi wrth fy modd yn trafod a chreu cynlluniau posib gyda chwsmeriaid. Does dim cost am drafod a dim pwysau i brynu. Mae’n bosib y bydd cludiant y darn terfynol yn rhan o’r pris, yn ddibynol ar faint a lleoliad.

Dyma’r drefn arferol wrth archebu darn unigryw o ddodrefn o waith llaw..

  • Creu cynllun bras ac amcan bris yn ol eich gofynion
  • Cytuno ar gynllun, deunyddiau, pris a gorffeniad
  • Blaendal i sicrhau coed ac amser
  • Creu a chludo y dodrefnyn

Ond y cam cyntaf.. cysylltwch efo’ch syniad ar owensosgo@gmail.com, 07831457453 neu’r dudalen facebook.

Rydw i’n awyddus i gyd-weithio a sefydliadau, artistiaid ac unigolion i wireddu prosiectau celf mewnosodiadol o bob math. Cysylltwch ar bob cyfrif i drafod syniadau.

Mae prosiectau celf diweddar yn cynnwys arddangosfa arbennig Y Lle Celf 2019, taith orielau I’r Byw yn 2018 a chadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2017.

Cysylltwch efo’ch syniad ar owensosgo@gmail.com, 07831457453 neu’r dudalen facebook.

Dodrefn o Waith Llaw | Handmade Furniture

Engreifftiau o Ddodrefn.. | Examples of Furniture..

Portffolio

O'r Fainc | From the Bench

S’mera efo geiriau | Ramblings

Blog

I love discussing ideas and creating plans for customers. There is no fee for discussion and no pressure to buy. It’s possible that delivery would be included in the price, depending on size and location.

This is the usual process for ordering a unique piece of hand made furniture..

  • Creating a rough idea according to your needs
  • Agreeing on a design, materials and finish
  • Deposit agreed om to secure timber and time
  • Creation and delivery of furniture piece.

But the first step.. contact me with your ideas at owensosgo@gmail.com, 07831457453 or through the facebook page.

I’m eager to work with artists, institutions and individuals to realise installation art projects of all kinds. I’d love to hear and discuss your ideas.

Latest art projects include the special exhibition at Y Lle Celf 2019, I’r Byw exhibition tour in 2018 and the 2017 National Eisteddfod of Wales bardic chair.

Contact me on owensosgo@gmail.com, 07831457453 or the facebook page.