Dodrefn a Chelf

Dodrefn o waith llaw, dylunio a chelf weledol gan Rhodri Owen o’i weithdy yn Ysbyty Ifan. Darllenwch fwy am Rhodri a’i waith yma.

Mewnosodiadau | Installations

Teithiau ac arddangosfeydd | Tours and exhibitions

Celf | Art

Dyma’r drefn arferol wrth archebu darn unigryw o ddodrefn o waith llaw..

  • Trafod syniadau ac amcan bris yn ol eich gofynion.
  • Talu blaendal*
  • Dylunio’r syniad terfynol ar bapur a/neu CAD gan gytuno’r dyluniad a’r cwsmer.
  • Creu a chludo y dodrefnyn (Mae’n bosib y bydd cludiant y darn terfynol yn rhan o’r pris, yn ddibynnol ar faint a lleoliad.)

Ond y cam cyntaf.. cysylltwch efo’ch syniad ar owensosgo@gmail.com, 07831457453 neu’r dudalen facebook.

*Mae blaendal yn amrywio o 33% i 50% yn ddibynol ar yr amser mae’r darn yn debygol o gymryd i’w wneud a phris y coed/ategolion sy’n cael eu defnyddio. Bydd taliadau pellach yn cael eu rhannu yn ôl gofynion y prosiect.

Rydw i’n awyddus i gyd-weithio a sefydliadau, artistiaid ac unigolion i wireddu prosiectau celf mewnosodiadol o bob math. Cysylltwch ar bob cyfrif i drafod syniadau.

Mae prosiectau celf diweddar yn cynnwys arddangosfa arbennig Y Lle Celf 2019, taith orielau I’r Byw yn 2018 a chadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2017.

Cysylltwch efo’ch syniad ar owensosgo@gmail.com, 07831457453 neu’r dudalen facebook.

Furniture and Art

Handmade furniture, design and visual art by Rhodri Owen from his workshop in Snowdonia. Read more about Rhodri and his work here.

Dodrefn o Waith Llaw | Handmade Furniture

Engreifftiau o Ddodrefn.. | Examples of Furniture..

Portffolio

O'r Fainc | From the Bench

S’mera efo geiriau | Ramblings

Blog

This is the usual process for ordering a unique piece of hand made furniture..

  • Discussing an idea and price estimate according to your needs.
  • Payment of deposit*
  • Design of final piece on paper and/or CAD to be OK’d by customer.
  • Creation and delivery of finished piece. (It’s possible delivery will be included in the price depending on size and delivery location.)

The first step.. contact me with your ideas at owensosgo@gmail.com, 07831457453 or through facebook.

*Deposit varies between 33% and 50% depending on how long the design is likely to take to create as well as the price of timber/hardware used. The rest of the payments are split according to the needs of the project.

I’m eager to work with artists, institutions and individuals to realise installation art projects of all kinds. I’d love to hear and discuss your ideas.

Latest art projects include the special exhibition at Y Lle Celf 2019, I’r Byw exhibition tour in 2018 and the 2017 National Eisteddfod of Wales bardic chair.

Contact me on owensosgo@gmail.com, 07831457453 or the facebook page.